C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

 • Приемен ден: всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа, след предварително записване.

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА-МИРОНОВА

Председател, I съдебен състав

ет. 2, кабинет № 2

Магистрати

БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА

Съдия, II съдебен състав

ет. 2, кабинет № 8

БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

Съдия, III съдебен състав

ет. 2, кабинет № 22

ИВАН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ

Съдия, IV съдебен състав

ет. 2, кабинет № 4

ЕЛИЦА ЮЛИЯНОВА ОРМАНОВА

Съдия, V съдебен състав

ет. 2, кабинет № 23

ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ЛЮБЕНОВА-ДИМИТРОВА

Съдия, VI съдебен състав

ет. 2, кабинет № 24

Административен секретар

Зорница Петрова

Административен секретар

ет. 2, кабинет № 3

0971 / 68101

court@rclom.org

Съдебни помощници

Инна Иванова

Съдебен помощник

ет. 1

0971 / 68141

Деловодство

Работно време

 • 09:00ч - 12:00ч и 14:00ч-16:00ч

Гражданско деловодство

В ДЕЛОВОДСТВОТО МОЖЕТЕ ДА:

  1. Направите справка по образувано гражданско дело;
  2. Да представите допълнително документи към дело с придружителна молба свободен текст -  изтеглете образец от молбата от тук
  3. Направите ксерокопие от документи по делo, срещу представяне на лична (адвокатска) карта;
  4. Получите заверен препис от съдебен документ – Как?
  5. Подадете молба за издаване на придружително писмо за отбелязване в служба по вписвания - Как?
  6. Подадете молба за издаване на съдебно удостоверение – Как?
  7. Подадете молба за издаване на съдебно удостоверение за прекратен брак – Как?
  8. Подадете молба за издаване на изпълнителен лист – Как?
  9. Подадете молба за връщане на документи, приложени към гражданско дело - изтеглете образец от молбата от тук.
  10. Подадете молба за освобождаване от държавна такса – Как?
  11. Подадете искане за:
   • поправка на очевидна фактическа грешка в съдебен акт – Как?
   • допълване на съдебно решение – Как?
   • тълкуване на съдебно решение – Как?
  12. Подадете искане за поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание - изтеглете образец от молбата от тук.
  13. Подадете искане за издаване на сертификат по Регламент 44/2001г.

Въззивна жалба и частна жалба се подават в „Регистратура”, където им се поставя входящ номер.

Горните услуги се извършват след представяне на личната Ви карта, когато се явявате в „Деловодство" лично или на пълномощно, ако сте упълномощен представител.

За да бъдете обслужен бързо, моля носете и съдебен документ, който да съдържа информация за номера и годината на делото.

 

Наказателно деловодство

В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО МОЖЕТЕ:

     1. Да направите справка по образувано наказателно дело и да се запознаете с документите по него; 
     2. Да представите допълнителни писмени доказателства;  да направите искане за разпит на нов свидетел;  да поискате назначаване на експертиза – Как?
     3. Да поискате поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание – изтеглете молба-бланка
     4. Да получите заверен препис от съдебен документ и да направите ксерокопие от документи по делo – Как?
     5. Да се снабдите със съдебно удостоверение – Как?
     6. Да се снабдите с изпълнителен лист – Как?
     7. Да поискате връщане на гаранция – изтеглете молба-бланка
     8. Да поискате връщане на веществени доказателства – изтеглете молба-бланка
     9. Да поискате изменение или отмяна на мярката за процесуална принуда – Как?
     10. Да подадете молба за кумулация за определяне на общо наказание – Как?

Въззивни, касационни и частни жалби се подават на Регистратура, където им се поставя входящ номер.

Горните услуги се извършват след представяне на личната Ви карта, когато се явявате в „Деловодство" лично или на пълномощно, ако сте упълномощен представител.

За да бъдете обслужен бързо, моля, носете и съдебен документ, който да съдържа информация за номера и годината на делото.

Гражданско деловодство

ет. 1

0971 / 68148

gd@rclom.org

Наказателно деловодство

ет. 1

0971 / 68128

nd@rclom.org

Регистратура

Работно време

 • 09:00ч - 12:00ч и от 14:00ч - 16:00ч
 • за времето на обявената епидемична обстановка в страната
Документи по граждански и наказателни дела (заявления, жалби и др.) се изпращат само и единствено на регистратурата на Районен съд – Лом, ел. адрес: edelivery@rclom.org
 
НА РЕГИСТРАТУРА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
 
I. По Граждански дела:

1. Искова молба, с която да предявите граждански иск – Как се предявява иск?
 
2. Искова молба, с която да предявите граждански иск:
3. Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице – Как?;
 
4. Молба за назначаване на особен представител;
 
5. Молба за разрешение за продажба на недвижим имот на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;
 
6. Молба за разрешение за продажба на МПС, собственост на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;
 
7. Молба за разрешение за извършване на делба на недвижим имот, притежаван в съсобственост с дете или лице, поставено под запрещение – Как?;
 
8. Молба за разрешение за теглене от влог на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;
 
9. Заявление за приемане или отказ от наследство – Как?;
 
10. Частна жалба срещу определение или разпореждане на съда;
 
11. Въззивна жалба срещу съдебно решение ;
 
12. Заявление по чл. 417 от ГПК по утвърдени от Министерство на правосъдието образци. Заявление може да изтеглите от Бланки и формуляри;
 
13. Възражение срещу заповед за изпълнение по утвърден от Министерство на правосъдието образец. 
 
Възражението следва да Ви бъде връчено със заповедта за изпълнение, но за Ваше удобство можете да изтеглите от Бланки и формуляри;
 

II. По наказателни дела:

1. Тъжба - Какво представлява тъжбата и как се подава?

2. Молба за конституиране в качеството на частен обвинител и/или граждански ищец, ако сте пострадал от престъплението, предмет на наказателното дело;

3. Частна жалба срещу определение и разпореждание на съда - Какво представлява частната жалба и как се подава?

4. Въззивна жалба срещу присъда - Какво представлява въззивната жалба и как се подава?

5. Жалба срещу наказателно постановление на административно наказаващ орган - Какво представлява жалбата и как се подава?

6. Касационна жалба срещу съдебно решение до Административен съд - Какво представлява касационната жалба и как се подава?

7. Молба за реабилитация - Какво представлява реабилитацията и как се подава молбата?

 

На „Регистратура” можете още да:

1. Подадете Заявление за достъп до обществена информация;

2. Получите информация за получената и изпратената кореспонденция (същата се входира и ескпердира от „Регистратура”, за което се водят регистри);

3. Подадете молба, адресирана до Председателя на съда;  

Важно!

Постъпващите в съда документи на хартиен носител трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4 и по възможност напечатани.

Ксерокопията на документите по дела, които представяте на съда във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от името и подписа на лицето, което прави заверката. В тези случаи, при поискване от съда, ще сте длъжни да представите оригинала или официално заверен препис на документа, а ако не го направите, документът се изключва от доказателствата по делото.

Христина Кирилова

деловодител "Регистратура"

ет. 1

тел: 0971 / 68124, факс: 0971 / 602016

Красимира Атанасова

съдебен секретар

ет. 1

0971 / 68124

krasimira.atanasova@rclom.org

Служба по вписванията

Работно време

 • от 09:00 – 12:00 часа и oт 13:30 – 16:30 часа
Район на действие: само в своя район, който покрива територията на Районен съд гр. Лом
 
Основни функции:
 1. Разпореждане за вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър или за техния отказ;
 2. Произнасяне за издаването на преписи, справки, удостоверения за сделки с недвижими имоти, възбрани, учредени ипотеки или други вещни права;
 3. Извършване на нотариални и други действия, предвидени в закона. 
   

Съдиите по вписванията нямат статут на магистрати. Назначават се и се освобождават от министъра на правосъдието.

Съдиите по вписванията не дават консултации. 

Агенция по вписванията - деловодство:

3600, гр. Лом, 
пл. Свобода 8, 
каб. 11, тел. 0971 / 66079

Банкова сметка за държавни такси на Агенцията по вписванията:
BG21CREX92603114548701
BICCREXBGSF
ТБ „Токуда Банк” АД

ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

Ръководител на съдиите по вписванията

ет. 1, кабинет № 12

0971 / 68119

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЬОВА

Съдия по вписванията

ет. 1, кабинет № 10

0971 / 68140

Архив

Работно време

 • 08:30ч - 17:00ч, почивка от 12:30ч - 13:00ч

В Служба "Архив" се съхраняват: 

 • Граждански дела с архивни номера от 2000 г. до 2016 г.; 
 • Описи от 1935 г. до 2008 г.; 
 • Азбучници от 1935 г. до 2008 г. 
 • Наказателни дела с архивни номера от 2000 г. до 2016 г.; 
 • Описи от 1935 г. до 2013 г. 
 • Документи и дела от 1935 г. до 2000 г., съгласно изискванията на Държавния архив

Клара Любенова

съдебен архивар

ет. 1, кабинет № 9

0971 / 68138

Бюро съдимост

Работно време

 • 08:30ч - 17:00ч, почивка от 12:30ч - 13:00ч

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост на всички български граждани, с изключение на родените в чужбина.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ И КОГА СЕ ИЗИСКВА?

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

Най-често, такова се изисква при постъпване на работа. Изисква се още при кандидатстване за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ВИ НЕОБХОДИМИ?

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ – изтегли от тук
 2. ЛИЧНА КАРТА (копие не е необходимо)
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ  -оригинал (и удостоверение за наследници, в случай че се иска свидетелство за починал роднина)
 4. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА в размер на 5 лева – 2 екземпляра
  (За Ваше улеснение, таксата можете на заплатите с дебитна карта на ПОС терминал, в Бюро за съдимост)

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 1. ВИЕ, ЛИЧНО
 2. ВАШ РОДИТЕЛ, ДЕТЕ, БРАТ/СЕСТРА, СЪПРУГ – като представят изрично писмено пълномощно
 3. УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ – като представи нотариално заверено пълномощно 

КЪДЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕТО? 

 • РОДЕНИТЕ в БЪЛГАРИЯ подават заявленито си на гише в Бюро съдимост.
 • РОДЕНИТЕ В ЧУЖБИНА подават заявлението си (изтегли образеца от тук) в ДИРЕКЦИЯ „РЕГИСТРИ”, ОТДЕЛ „ЦЕНТРАЛНО БЮРО СЪДИМОСТ И АПОСТИЛ” на МИНИСТЕСТВО НА ПРАВОСЪДЕТО на ул. „Аксаков” №5  (всеки работен ден от 9:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа) 

КОГА ЩЕ Е ГОТОВО СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?

Срокът за издаване на свидетелство за съдимост е 3 ДНИ за родените в гр. Лом и 7 ДНИ за родените извън гр. Лом.

Веселка Младенова

деловодител "Бюро съдимост"

ет. 1, кабинет № 13

0971 / 68139

Счетоводство

В счетоводството се правят справки за погрешно внесени държавни такси, парични гаранции, издават се удостоверения и др. Тук се изплащат хонорари на съдебни заседатели, съдебни експерти и др.

Счетоводство

ет. 2, кабинет № 5

0971 / 68146

Съдебни секретари

Румяна Димитрова

I съдебен състав

ет. 1

0971 / 68122

rumyana.dimitrova@rclom.org

Любомира Петрова

II съдебен състав

ет. 1

0971 / 68121

lyubomira.petrova@rclom.org

Росина Димитрова

III съдебен състав

ет. 1

0971 / 68123

rosina.dimitrova@rclom.org

Анетка Рангелова

IV съдебен състав

ет. 1

0971 / 68123

anetka.rangelova@rclom.org

Станислава Геренска

V съдебен състав

ет. 1

0971 / 68122

s.gerenska@rclom.org

Моника Василева

VI съдебен състав

ет. 1

0971 / 68121

monica.vasileva@rclom.org

Държавни съдебни изпълнители

Държавни съдебни изпълнители – функции
 
     Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред.

     Основната функция на Съдебноизпълнителната служба е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични задължения и изпълнение на непарични задължения чрез предвидени в Гражданско процесуалния кодекс действия – изпълнителни способи.

     Изпълнението на парични вземания включва следните способи – изпълнение върху движими вещи (запор, опис и продан чрез магазин или борса; чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот); изпълнение върху недвижими вещи (възбрана, опис и публична продан); изпълнение върху вземания на длъжници от трети лица се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от търговски дружества, изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

     Изпълнението на непарични вземания включва способи като – принудително отнемане на вещи (предаване на движими вещи) и въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определено действие. С помощта на съдебния изпълнител взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие, респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.

     В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

     Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист, издаден от съответния съд.
 
СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ  КОНСУЛТАЦИИ! 

В приемното време, при съдебните изпълнители можете да направите справки, които не могат да бъдат извършени в съответното деловодство или да получите уточнения по дадени указания от съдебния изпълнител.
 
Полезни бланки в изпълнителното производство:
 

ЕМИЛИЯ СТРАХИЛОВА ДЕЧЕВА

Ръководител съдебноизпълнителна служба

ет. 1, кабинет № 4

0971 / 68132

emiliya.strahilova@rclom.org

ЯСЕН КАЛИНОВ ЧАВДАРОВ

Държавен съдебен изпълнител

ет. 1

0971 / 68135

yasen.chavdarov@rclom.org

Съдебно изпълнителна служба

Съдебно - изпълнителната служба при Районен съд Лом се намира в сградата на съдебната палатана адрес: гр. Лом, пл. Свобода №8 и е разположена на първия етаж (коридора в дясно от централния вход) в канцеларии , както следва:
-  кабинет №4 на държавен съдебен изпълнител Емилия Страхилова с работно време от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. (освен в случаите, когато съдебния изпълнител е на принудителни изпълнителни действия);
-          канцелария №5 на секретаря Мая Борисова с работно време от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч;
-          канцелария №6 на деловодството на службата, където работят двама деловодители: Цветанка Георгиева и Аничка Кирилова с работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. - без прекъсване.
Регистрирането на внасяни книжа в съдебно-изпълнителната служба при Районен съд Лом става по всяко време в работния ден в деловодството –канцелария №6 на първия етаж.
В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд Лом се образуват изпълнителни производства- изпълнителни дела (ИД) на основание законовите разпоредби на ГПК  и по изпълнителни титули за изпълнение, представени САМО В ОРИГИНАЛ, издадени по влезли в сила актове на съд или друг държавен орган , подлежащи на изпълнение от съдебния изпълнител.
Държавните съдебни изпълнители не приемат граждани и не дават консултации по делата. За всички искания на страните в хода на изпълнителното производство те заявяват това в писмен вид и разпореждането на съдебния изпълнител получават също в писмен вид на адрес или лично в деловодството на съдебно-изпълнителната служба- след легитимация , от съответното длъжностно лице.
При образуване на изпълнително дело се внасят по указаната на сайта на Районен съд Лом сметка дължимите авансови държавни такси по действащата Тарифа към ГПК, освен в случаите, в които не се дължат от взискателите авансово (делата за присъдена издръжка на деца, трудовите спорове, от държавните институции за събиране на публични задължения и др.).
Правата за достъп до изпълнителните дела е определен в Правилника за администрацията в съдилищата.

Мая Борисова

Секретар СИС

ет. 1, кабинет № 5

0971 / 68137

Съдебно-изпълнително деловодство

ет.1, кабинет № 6

0971 / 68136

sid@rclom.org

Връчване на призовки и съдебни книжа

Работно време

 • 08:30ч - 09:30ч и 16:00ч - 17:00ч
Тази служба организира връчването на призовки и съобщения на участници в съдебни производства.

Връчване на призовки и съдебни книжа

ет. 1

0971 / 68124

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация